ثبت‎نام دوره آموزشی اصول شبکه‎های عصبی عمیق در بینایی ماشین مقدماتی

مخصوص داوطلب
 • 0
 • نام:*
  1
 • نام خانوادگی:*نام کامل
  2
 • نام پدر:*
  3
 • شماره شناسنامه:*
  4
 • محل صدور شناسنامه:*
  5
 • حوزه صدور شناسنامه:*
  6
 • تاریخ تولد:*
  7
 • جنسیت:*
  مرد
  زن
  8
 • کد ملی:*
  9
 • محل تولد:*
  10
 • دسته
  11
 • واحد دانشگاهی محل تحصیل:*
  12
 • دانشکده محل تحصیل:*
  13
 • رشته تحصیلی:*
  14
 • آدرس پست الکترونیکی:*ایمیل
  15
 • دسته
  16
 • آدرس:*
  17
 • کدپستی:*
  18
 • تلفن ضروری ثابت:*
  19
 • تلفن همراه:*
  20
 • دسته
  21

 • چنانچه خلاف اطلاعات ارائه شده به اثبات برسد عواقب قانونی آن بر عهده داوطلب می باشد.
  22