کارگاه نگارش مقاله علمی از مبتدی تا پیشرفته

فرم داوطلب
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • شماره شناسنامه*
  4
 • تاریخ تولد*
  5
 • جنسیت*
  6
 • جنسیت*
  7
 • محل تولد*
  8
 • 9
 • واحد دانشگاهی محل تحصیل*
  10
 • دانشکده محل تحصیلی*
  11
 • رشته تحصیلی*
  12
 • آدرس پست الکترونیکی*
  13
 • 14
 • آدرس*
  15
 • کدپستی*
  16
 • تلفن ضروری*
  17
 • تلفن همراه*
  18
 • چنانچه خلاف اطلاعات ارائه شده به اثبات برسد عواقب آن برعهده دانشجو می باشد.
  19