تدریس لغتهای پربسامد زبان انگلیسی از طریق تست زنی

فرم مشخصات (دوره اول و دوم)
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • شماره شناسنامه*
  4
 • تاریخ تولد*
  5
 • محل تولد*
  6
 • دسته
  7
 • دانشگاه محل تحصیل*
  8
 • دانشکده محل تحصیل*
  9
 • رشته تحصیلی*
  10
 • آدرس پست الکترونیکی*
  11
 • دسته
  12
 • شماره تماس ثابت*
  13
 • شماره همراه*
  14
 • ادرس*
  15
 • دسته
  16