فرم نظر سنجی دوره آموزشی امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات

فرم نظر سنجی
 • 0
 • برنامه ریزی دوره
  1
 • ضرورت برگزاری دوره*
  2
 • میزان اثربخشی دوره در بهسازی نگرش شرکت کنندگان*
  3
 • میزان اثربخشی دوره در ارتقاء سطح دانش شرکت کنندگان*
  4
 • میزان توفیق دوره در نیل به اهداف آموزشی تعیین شده*
  5
 • فضای آموزشی دوره*
  6
 • کیفیت ارائه خدمات در دوره*
  7
 • خدمات آموزشی و رفاهی دوره
  8
 • نحوه اداره دوره*
  9
 • تشریح مقررات دوره برای شرکت کنندگان*
  10
 • نحوه برخورد با شرکت کنندگان*
  11
 • مدیر اجرایی دوره مدرس دوره
  12
 • ارتباط مطالب بیان شده با سرفصل های دفترچه برنامه درسی*
  13
 • اطلاعات استاد در حوزه مربوطه*
  14
 • کاربردی بودن مطالب بیان شده*
  15
 • توانایی استاد در انتقال مفاهیم*
  16
 • داشتن برنامه و طرح درس*
  17
 • توانایی استاد در ایجاد انگیزه و جلب توجه شرکت کنندگان*
  18
 • توانایی استاد در مدیریت کلاس*
  19
 • نحوه ارتباط استاد با شرکت کنندگان در دوره*
  20
 • لحن و بیان استاد*
  21
 • زمینه سازی برای جلب مشارکت در شرکت کنندگان*
  22