فرم ثبت نام دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی

مخصوص داوطلب
 • 0
 • نام:*
  1
 • نام خانوادگی:*نام کامل
  2
 • نام پدر:*
  3
 • شماره شناسنامه:*
  4
 • محل صدور شناسنامه:*
  5
 • حوزه صدور شناسنامه:*
  6
 • تاریخ تولد:*
  7
 • جنسیت:*
  زن
  مرد
  8
 • کد ملی:*
  9
 • محل تولد:*
  10
 • دسته
  11
 • واحد دانشگاهی محل تحصیل:*
  12
 • دانشکده محل تحصیل:*
  13
 • رشته تحصیلی:*
  14
 • آدرس پست الکترونیکی:*ایمیل
  15
 • دسته
  16
 • آدرس:*
  17
 • کدپستی:*
  18
 • تلفن ضروری ثابت:*
  19
 • تلفن همراه:*
  20

 • چنانچه خلاف اطلاعات ارائه شده به اثبات برسد عواقب قانونی آن بر عهده داوطلب می باشد.
  21
 • دسته
  22
 • دوره های ورود به حرفه*
  آشنایی با شرح وظایف پیمانکار
  مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی
  نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده
  نکات اجرایی پی های سطحی
  نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان (1)
  نکات اجرایی سازه های فولادی (1)
  نکات اجرایی سازه های بتن مسلح (1)
  مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه
  نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوار چینی،...
  نکات اجرایی تاسسیسات مکانیکی ساختمان (1)
  23
 • دسته
  24
 • عمران - معماری( اجرا)*پایه 3 به 2 - پایه 2 به 1
  اجرای ساختمان های بتنی
  آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان
  روش های ساخت، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزییات اجرایی
  اجرای ساختمان فولادی
  25
 • دسته
  26
 • عمران- نظارت*پایه 3 به 2
  آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل
  مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان
  مصالح و فن آوری های نوین ساخت
  27
 • دسته
  28
 • عمران- نظارت*پایه 2 به 1
  بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی
  روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها
  29
 • دسته
  30
 • عمران - محاسبات*پایه 3 به 2
  پدافند غیر عامل
  سیستم های مقاوم فلزی و بتنی
  بهسازی خاک
  31
 • کشور*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
  32
 • تاریخ*تاریخ برگزاری
  33
 • نظرات*توضیح بیشتر
  34