معرفی دفتر برنامه و بودجه

دفتر برنامه و بودجه واحد تهران جنوب از زیر مجموعه های معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان و عهده دار وظایف کلی به شرح زیر است

1- مطالعه ، بررسی و گردآوری اطلاعات در خصوص امکانات و منابع در جهت تنظیم پیش بینی برنامه و بودجه واحد

2- پیش بینی برنامه و بودجه سالانه با رویکرد عملیاتی و با هدف هدایت درآمدها و هزینه ها در مسیر اهداف و سیاست های واحد و پیگیری آن تا ابلاغ موافقت نامه برنامه و بودجه از استان تهران و سازمان مرکزی 

3- نظارت بر اجرای دقیق عملکرد واحد بر اساس موافقت نامه بودجه ای 

4- تجزیه و تحلیل عملکرد و بودجه و مقایسه آن با موافقت نامه بودجه ای به منظور کنترل هزینه ها و تحقق درآمدها

5-تهیه و تنظیم گزارشات دوره ای عملکرد و مقایسه آن با موافقت نامه بودجه ای به منظور بررسی انحرافات احتمالی از بودجه مصوب و ارسال آن به مدیران بالادستی و استان تهران