ارتباط با معاونت و مدیران

 
آقای دکتر امین مفتاحی A_meftahi@azad.ac.ir
آقای دکتر علیرضا سرائی A_saraei@azad.ac.ir
آقای دکتر محمدرضا کلائی mr_kalaee@azad.ac.ir
خانم دکتر لیلا ترکیان Torkian@azad.ac.ir
خانم دکتر پریسا دفتری فرد Pdaftaryfard@gmail.com
خانم دکتر سهیلا موسوی سیرجانی Mousavi_sirjani@yahoo.com
خانم مریم فروغی m_foroughi@azad.ac.ir
آقای محرم غفاری moharamghaffari@gmail.com