تماس با ما

آدرس ایمیل: daneshbonyan@azad.ac.ir

 

دفتر امور اقتصادی دانش بنیان: ۸۸۸۳۰۸۱۵-۸۳۸۴۳۴۳۷-۸۳۸۴۳۴۲۷