ماموریت‎های اصلی

- مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی با عنایت به سند چشم انداز بیست ساله کشور

- دیده بانی و نظارت و تقویت امر نظارت بر عملکرد و اجرای بهینه فرایندهای سازمانی مرتبط با شرح وظایف و اختیارات محوله

- ارتقاء عملکرد و توانمندی و انتقال دانش در کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی

- تلفیق ماموریت ها و ایجاد همگرایی در بین معاونت های دیگر در راستای اهداف و ماموریت های واحد و اسناد بالادستی

- ممانعت از پراکنده کاری و اتخاذ سیاست ها و برنامه ها و روش های واگرایانه در فعالیت های بخشی در حوزه های مختلف دانشگاه

- برنامه ریزی ساختارها و بهبود روش ها و تشکیلات مبتنی بر برنامه