اخبار

اخبار

- ارزیابی شش ماه دوم برنامه عملیاتی سال  94در هفت حوزه در کل واحد انجام شد.

- آنالیز (تجزیه و تحلیل) بودجه سال 94 واحد در حال انجام می باشد.

- تکمیل نرم افزار سازمان مرکزی  و بستن حساب اعتبارات صندوق پژوهشی سال 1394 واحد.