تماس با ما

آدرس ایمیل: budjet@azad.ac.ir

دفتر برنامه و بودجه: ۸۳۸۴۳۴۲۲- ۸۳۸۴۳۴۵۲- ۸۳۸۴۳۴۵۸