شرح وظایف

۱. طراحی و تدوین برنامه های راهبردی، بلندمدت، میان مدت و عملیاتی در واحد بر مبنای سیاستها و اسناد بالادستی

۲. برنامه ریزی و پی‌گیریِ تخصیص و به کارگیری منابع در واحد

۳. ارائه گزارش های ادواری و موردی از معاونت ها و ارائه به ریاست واحد

۴. گردآوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد واحد در مقایسه با برنامه ها و تعهدات مصوب به جهت ارزیابی عملکرد

۵. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه واحد و اعتبار سنجی و تخصیص آن

۶. بررسی و به کارگیری روشهای تعالی سازمانی برای بهبود و افزایش بهره‌وری در دانشگاه

۷. بررسی و شناسایی نیازهای واحد در خصوص سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی و ارائه پیشنهاد طراحی و توسعه این سیستمها

۸. ارائه طرح های توسعه ای واحد

۹. مشارکت و همکاری فعال در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری واحد

۱۰. استاندارد سازی خدمات و تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی امور در واحد

۱۱. شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت با رویکرد کاربردی در قالب کتاب، مقاله و غیره

۱۲. آموزش و توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف واحد

۱۳. بهبود روش ها و تشکیلات و ساختارها در به کارگیری نیروهای کارآمد و بهسازی نیروی انسانی

۱۴. کمک به نهادینه نمودن فرهنگ برنامه ریزی کیفیت آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف واحد رقابت پذیر و کارآفرین در سطح استان و کشور

۱۵. کمک به تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالیم مدیریت اسلامی متکی به تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کاری