آشنایی با معاونت

دکتر امین مفتاحی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی و دانش بنیان

دکترای مهندسی نساجی