آرشیو دوره‎های آموزشی ضمن خدمت برگزار شده

۱- تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

۲- مدیریت زمان