آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
شیوه نامه ساختار و وظایف کنسرسیوم واحدهای پژوهشی (مراکز تحقیقاتی) دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
آیین نامه اجرایی تاسیس فعالیت کانون های دانشگاه، صنعت و جامعهبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
ابلاغ بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها ، مراکز علمی ، جامعه و صنعتبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
شیوه نامه واحدهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
بخشنامه نظام جامع پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه ای پایش دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
آیین نامه طرح های پژوهشی (درون دانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی)بخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
آیین نامه تشکیل کرسی های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی دانشگاهبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
ابلاغ دستورالعمل استاد مشاور فرهنگی - تربیتیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
دستورالعمل تشویقی نظام پایش آزادبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
شیوه نامه فعالیت های اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
شیوه نامه نحوه همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (نوع الف و ب)بخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
فرم B.Pبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
جدول ارتقاء اعضای هیات علمی بر اساس مشارکت تدوین طراحی تدریس و شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
بخشنامه کسری موظفی اساتید هیات علمیبخشنامه های دانش بینان و امور اقتصادی
شورای هدایت و نظارت بر دانش بنیانسرمایه‎گذاری